www.bgemn.ubhealth.mn

Лабораторийн зэргийн шалгалтанд ороход бүрдүүлэх мЛабораторийн эмч, нян судлаач эмч, лаборантийн зэргийн шалгалтанд орохын тулд дараах тусгай шалгуурыг хангах бөгөөд үүний баталгааг бүрдүүлэх материалд тусгаж, шаардлагатай нотлох баримтыг ирүүлнэ.

1. ЛАБОРАНТИЙН АХЛАХ ЗЭРЭГ:

· Эмнэлгийн захиргаа, хүний нөөцийн албанаас ажил байдлын тодорхойлолт ирүүлнэ. Тодорхойлолтонд дараах чадварыг заавал үнэлсэн байна.

1. Мэргэжлээрээ эмнэлгийн лабораторт 10-аас доошгүй жил ажилласан

2. Ахлах зэргийн лаборантын үүрэг гүйцэтгэх, багаар ажиллах чадвар

3. Эмнэлгийн ажилтны ёс суртахууны доголдол гаргаагүй байх

4. Хамт олны хурлаар 100 хувь зөвшөөрсөн санал авсан байх

5. Шинэ ажилтныг (1-2) дагалдуулан мэрэгжилд нь гаршуулсан тухай

6. Лабораторийн бүх хэсэг дээр тойрч ажилласан тухай

· ОПБХ -д мэрэгжлийн чиглэлээр 2 илтгэл тавьж хэлэлцүүлсэн (хамтарсан байж болно, баталгааг эх хувиар нь ирүүлнэ)

· Ажлын байран дээрхи сургалтанд 3-аас доошгүй сэдвээр хичээл заасан байх (байгууллагаас хичээл заасныг баталсан байх)

· Мэргэжил олгох, дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээтэй

· Шинэ бүтээл, оновчтой санал, тэргүүн туршлагын бүтээлтэй байх (гэрчилгээ, баримтаар баталгаажуулна)

2. ЛАБОРАНТИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЗЭРЭГ:

· Эмнэлгийн захиргаа, хүний нөөцийн албанаас ажил байдлын тодорхойлолт ирүүлнэ. Тодорхойлолтонд дараах чадварыг заавал үнэлсэн байна.

1. Ахлах зэрэгтэйгээр 5 жил ажилласны баталгаа, жил жилийн үнэлгээ

2. Тэргүүлэх зэргийн лаборантын үүрэг гүйцэтгэх, багаар ажиллах чадвар

3. Эмнэлгийн ажилтны ёс суртахууны доголдол гаргаагүй байх

4. Хамт олны хурлаар 100 хувь зөвшөөрсөн санал авсан байх

5. Шинэ ажилтаныг (2-5) дагалдуулан мэрэгжилд нь гаршуулсан тухай

· Лабораторийн шинэ технологи, тэргүүн туршлага эзэмшсэн байх

· Ахлах зэрэг хамгаалснаас хойш ОПБХ –д 2 илтгэл тавьж хэлэлцүүлсэн байх (хамтарсан байж болно, баталгааг эх хувиар нь ирүүлнэ)

· Ажлын байран дээрхи сургалтанд 5-аас доошгүй сэдвээр хичээл заасан байх

(байгууллагаас хичээл заасныг баталсан байх)

· Шинэ бүтээл, оновчтой санал, тэргүүн туршлагын бүтээлтэй байх (гэрчилгээ, баримтаар баталгаажуулна)

3. ЛАБОРАТОРИЙН БОЛОН НЯН СУДЛААЧ ЭМЧИЙН АХЛАХ ЗЭРЭГ:

· Эмнэлгийн захиргаа, хүний нөөцийн албанаас ажил байдлын тодорхойлолт ирүүлнэ. Тодорхойлолтонд дараах чадварыг заавал үнэлсэн байна.

1. Мэргэжлээрээ 10-аас доошгүй жил ажилласны баталгаа, ажлын жил жилийн үнэлгээ

2. Эмнэлгийн ажилтны ёс суртахууны доголдол гаргаагүй байх

3. Хамт олны хурлаар 100 хувь зөвшөөрсөн санал авсан байх

4. Гадаад хэлний болон компьютерийн зохих түвшин хангасан (сертификатаар баталгаажуулна)

· Мэргэжил олгох курс, резидентийн сургалтанд хамрагдсан байх

· ОПБХ -д 5-аас доошгүй илтгэл тавьж хэлэлцүүлсэн байх (хамтарсан байж болно, баталгааг эх хувиар нь ирүүлнэ)

· Мэргэжлийн хэвлэлд 2 бүтээл нийтлүүлсэн (хамтарсан байж болно, баталгааг эх хувиар нь ирүүлнэ)

· Ажлын байрны сургалтын гарын авлага, арга зүйн зөвлөмж боловсруулсан (хамтарсан байж болно, баталгааг эх хувиар нь ирүүлнэ)

· Мэргэжлийн чиглэлээр шинэ бүтээл, оновчтой санал, тэргүүн туршлагын бүтээлтэй (гэрчилгээ, баримтаар баталгаажуулна)

· Байгууллага, салбараа хөгжүүлэх төсөл хэрэгжүүлсэн эсвэл боловсруулсан байх (боловсруулсан эсвэл хэрэгжүүлсэн төслийн талаар байгууллагаас тодорхойлолттой байх)

· Мэргэжлийн чиглэл, эмнэлзүйн тайлалаар лабораторийн болон үзлэгийн эмч нарт 5-аас доошгүй сэдвээр сургалт явуулсан байх (байгууллагаас хичээл заасныг баталсан байх)

4. ЛАБОРАТОРИЙН БОЛОН НЯН СУДЛААЧ ЭМЧИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЗЭРЭГ:

· Эмнэлгийн захиргаа, хүний нөөцийн албанаас ажил байдлын тодорхойлолт ирүүлнэ. Тодорхойлолтонд дараах чадварыг заавал үнэлсэн байна.

1. Ахлах зэрэг хамгаалаад 5-аас доошгүй жил ажилласны баталгаа, ажлын жил жилийн үнэлгээ

2. Лабораторийн эрхлэгчээр ажиллах, багаар ажиллах чадвар

3. Эмнэлгийн ажилтны ёс суртахууны доголдол гаргаагүй байх

4. Хамт олны хурлаар 100 хувь зөвшөөрсөн санал авсан байх

5. Гадаад хэлний болон компьютерийн зохих түвшин хангасан (сертификатаар баталгаажуулна)

· Ахлах зэрэг хамгаалснаас хойш хэвлэн нийтлүүлсэн, эрдэм судалгааны ажил хийсэн бүтээлийн жагсаалт ирүүлэх (хамтарсан байж болно, баталгааг эх хувиар нь ирүүлнэ)

· Чанарын менежментийн тогтолцоог байгууллага дээрээ нэвтрүүлсэн байх

· Ажлын байран дахь сургалт 8-аас доошгүй сэдвээр явуулсан байх (байгууллагаас хичээл заасныг баталсан байх)

· Байгууллага салбараа хөгжүүлэх талаар төсөл хэрэгжүүлсэн эсвэл боловсруулж үр дүнгийн тооцоо хийсэн байх (боловсруулсан эсвэл хэрэгжүүлсэн төслийн талаар байгууллагаас тодорхойлолттой байх)

· Мэргэжлийн чиглэл, эмнэлзүйн тайлалаар лабораторийн болон үзлэгийн эмч нарт 8-аас доошгүй сэдвээр сургалт явуулсан байх (байгууллагаас хичээл заасныг баталсан байх)

5. ЛАБОРАТОРИЙН ЗӨВЛӨХ ЭМЧИЙН ЗЭРЭГ:

· Эмнэлгийн захиргаа, хүний нөөцийн албанаас ажил байдлын тодорхойлолт ирүүлнэ.

· Эрүүл мэндийн салбарт мэргэжлээрээ тасралтгүй 20-иос дээш жил ажилласан байх

· Лабораторийн болон нян судлалын мэргэжлээр ахлах, тэргүүлэх зэргийг дараалан хамгаалсан байх

· Мэргэжлийн чиглэлээр эрдэм шинжилгээ судлалгааны ажилд тогтмол оролцдог байх

· Мэргэжлийн чиглэлээр хэвлэн нийтлүүлсэн бүтээлийн жагсаалтаа ирүүлэх

· Мэргэжлийн чиглэлээр эмч, оюутны сургалтын үйл ажиллагаанд оролцдог бөгөөд гарын шавь нар бэлтгэсэн байх

· Мэргэжлийн чиглэлээр боловсруулж нэвтрүүлсэн арга зүй, зааварчилгаа, стандарт, шинэ бүтээл, оновчтой саналын жагсаалт ирүүлэх

· Сүүлийн 5 жилийн ажлын дэлгэрэнгүй тайлан ирүүлэх

· Эмнэлгийн ажилтны ёс суртахууны доголдол гаргаагүй байх

· Байгууллага, салбараа хөгжүүлэх төсөл боловсруулсан, хэрэгжүүлсэн байх (хэрэгжүүлсэн төслийн талаар байгууллагаас тодорхойлолттой байх)

· Чанарын менежментийн тогтолцоог байгууллага дээрээ нэвтрүүлсэн байдал

· Мэргэжлийн шалгалтанд орох, эсэхийг магадлах шалгуур үзүүлэлтүүд:

1. Мэргэжлийн тэргүүлэх зэргийг дараалан (давтан) 2-оос доошгүй удаа хамгаалсан/клиникийн профессор/АУ-ны магистр цолтой лабораторийн салбарт 20-оос дээш жил ажилласан эмч нар дээрх шалгуурын дагуу тайлан хамгаалах журмаар зөвлөх зэргийг хамгаална. Ярилцлагын асуулт тухайн үед нэмэлтээр тавигдана.

2. Мэргэжлийн тэргүүлэх зэргийг хамгаалаад 5 жил болсон, 20-оос дээш жил мэргэжлээрээ ажилласан эмч, мэрэгэжлээр онолын шалгалтыг зохих журмын дагуу өгнө.

 

Тусламж үзүүллээ

Шилэн данс

Il n’y a pas de formules miracles pour annoncer ce genre de choses à ceux que l’on aime, que ce soit nos parents ou nos amis. L’alcool altère parfois kamagra acheter en belgique la performance sexuelle chez certains hommes. Si la situation n’est pas encore très grave, le durcissement du pénis vient quelque temps après une longue acheter kamagra pas cher paris stimulation manuelle. On regroupe l’évaluation de celle-ci en 4 parties: Mais si 58 % des femmes pensent que la mixité ne progresse pas assez dans leur kamagra sans ordonnance entreprise, plus de la moitié des hommes affirme qu'elle progresse trop (7 %) ou comme il faut (51 %). Ce produit promettait un agrandissement spectaculaire achat kamagra paris du pénis masculin, mais semble avoir failli sur ce point. Néanmoins, Londres n'est pas hostile à la formation du troisième royaume saoudien, qui s'achève en 1932.

faire toujours l’amour dans les mêmes conditions au même rythme peut provoquer chez la femme l’ennui ou moins de plaisir qui se transforme prix priligy en baisse de désir. La plupart du temps, parce que l’un des deux partenaires s’aperçoit, ou s’est aperçu, que l’autre le trompait. Des acheter finasteride médecins nouveaux sont à former pour éviter qu'ils n'aient la dimension du Dr Schweitzer éveiller le médecin intérieur...que lorsqu'ils levitra en ligne prennent la retraite ! Puisque le désir est fragile et complexe, plusieurs explications peuvent émerger: Le désir masculin est guidé par la vente de propecia generique testostérone, constamment présente en grande quantité chez l’homme. La sélection s’effectue par une étude de dossier suivie d’un oral d’admission.

In 2013, the washington monthly listed ncsu as 4th amongst national universities that assist low- and middle-income students in getting how to write coursework affordable, marketable degrees. Harvard alumni and faculty are also on time magazine’s 2014 100 most influential people in the world list: how to write a literature review When you apply to college, you are not just sending in your application. During the 2015-2016 school year, the number of international students at u.s.


Зочдын тоо

Гишүүд : 4
Нийт мэдээ : 162535
Web Links : 6
Мэдээ үзсэн : 4060602

Цаг агаар

La séance doit durer au minimum une bonne heure, au maximum trois heures, hors échauffement. Confondre kamagra pas cher pharmacie “hégémonie” avec une simple domination des FMN serait une erreur: 15 femmes ont déclaré souffrir de efficacite viagra generique dysfonctionnement sexuel et être en détresse sexuelle. Malheureusement, l’homme apporte très peu de zinc à son achat priligy france pharmacie organisme via les aliments. La République islamique a su leur apporter un soutien décisif, en particulier pour acheter Priligy en ligne en france combattre les djihadistes en Syrie et en Irak. Cette baisse hormonale peut favoriser un moindre désir et une moindre vitalité sexuelle.

Quali cure di primo soccorso abbiamo bisogno dopo aver fatto sesso per la prima volta? Non è responsabile per l’articolo acquistato da risorse di terze parti. kamagra farmacia precio inoltre, secondo gli studi, le donne tendono a sviluppare molto più velocemente una tolleranza alla Cannabis, molto più pronunciata di quella degli uomini. Non ci sono cialis comprare on line tecniche universali perché l’approccio può variare, tra l’altro, in base al tipo di rapporto che avete e alla sua personalità. Anzi il discutere sui sistemi comprar viagra generico farmacia farmacologici per aumentare la virilità, ha spostato ancora di più l’attenzione sulla questione dell’erezione e non sul desiderio. Potete anche aggiungere alla Comprare Clomid vostra dieta il latte di mandorle, per ridurre in modo naturale il problema di mancanza di libido. Infatti, il desiderio nell'uomo cambia a seconda dell'età e del contesto, ma non solo.

Pour y faire face, là encore, on intervient et vous livre tous les conseils pour surmonter une baisse de libido dans le https://www.clemi.fr/fileadmin/yag/formation/acheter-viagra-lyon.html couple… (Faites semblant jusqu’à y arriver) Eh bien, parfois, c’est exactement ce que vous devez faire. Ces méthodes http://adt.educagri.fr/editer_img/edit/site-serieux-vente-lioresal.html comprennent des pilules, des crèmes, des dispositifs de traction et de plus effrayant, de la chirurgie. Nous avons consultés les http://costard-homme.com/pilule-lioresal.html avis sur Titan Gel et nous avons trouvés une solution idéale pour donner une seconde jeunesse à notre vie de couple” Florence https://pascher-prix.com/kamagra-prix/ 62 ans. D’un part, j’ai retrouvé des érections parfaitement normales, et surtout, je peux durer beaucoup plus longtemps que d’habitude.

Санал асуулга

Сэтгэл ханамжтай үйлчилгээ авахад таньд юу хэрэгтэй байна.
 

Тамхины хор хөнөөл

Get the Flash Player to see this player.

time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module

Зөвлөгөө