www.bgemn.ubhealth.mn

Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан Бие засах газартайХүний нэн тэргүүний 3 үндсэн хэрэгцээний хамгийн нэгдүгээрт бие засах хэрэгцээ байдаг. Бие зэсэх газар нь хаана ч, хэнд ч цэвэрхэн, аюулгүй хүртээмжтэй байх ёстой

Гэр хорооллын айл өрхүүд бие засах газартай ч уг жорлонгийн өтгөн шингэн нь шууд ил задгай харагдаж байдаг. Энэ нь хөрс, ус, гадна орчинг байнга бохирдуулж байдаг. Хамгийн аюултай нь баас, шээс, ялгадасанд ялаа, хортон шавьж нь сууж хоол хүнс, эд хогшил, хана туурганд дамжин хүрч, хаа сайгүй наалдаж, элдэв төрлийн өвчинг үүсгэх нөхцлийг бүрдүүлж байдаг. Иймээс айл өрх бүр эрүүл ахуйн шаардлага хангасан бие засах газрыг барьж байгуулан ашиглах нь эрүүл мэндээ хамгаалах хамгийн чухал хэрэглүүрийн нэг юм. Эрүүл ахуйн шаардлагын дагуу барьсан бие засах газар нь үнэргүй, ялаа орох боломжгүй , битүүмжлэгдсэн , тохьтой, удаан ашиглагддаг зэрэг давуу талтай байдаг . Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан бие засах газрыг дараах шаардлагын дагуу барьж байгуулна

} Бие засах газрыг булаг ба ундны усны эх булгаас 30-50 м зайтай газарт гэрээсээ 16-20м зайд ноёлох салхины дор барина

} Бие засах газрын нүхний гүн нь 3,5 м урт өргөн нь1,8 м-ээс багагүй байх ба нүхний дотор талын ханын шороог нурахаас хамгаалж банз буюу цементээр доторлоно

} Бүхээгний хана, дээврийг зай завсаргүй, доторлож,хана, таазыг нь будаж шохойдоно

} Бүхээгний хаалга нарны гэрлийн тусгалын эсрэг тал руу харсан байна.

} Хаалганы дээр бүхээгэнд 40х20 см хэмжээтэй гэгээвч гаргаж шил эсвэл тор хийнэ

} Бүхээгний хаалга гадна дотор талдаа түгжээтэй байхаас гадна гэрэлтүүлэгтэй байна

} Бүхээгний ар талдагааржуулагч яндан хийх ба яндан нь дээд үзүүртээ тортой байна

} æîðëîíãèéí ñóóäëûí í¿õíèé óðò 38 ñì, ºðãºí íü 25 ñì, àð õàíàíààñ èðìýã õ¿ðòýëõ çàé 18 ñì харин Õ¿¿õäийн бие засах газрын суудлын óðò 28 ñì, ºðãºí íü 18 ñì хэмжээтэй байна

} Бороо цасны ус жорлон руу урсан орохоос сэргийлж жорлонгийн нүхний амсар ирмэгийг газраас өндөр хийх ба жîðëîíãèéí ýðãýí òîéðîí 50 ñì çàéä öåìåíòýí çóóðìàã, ÷óëóó, òîîñãî õàéðãààð õàÿàâ÷ийг 10 ñì çóçààíтай налуу хийнэ


Àøèãëàëòàíä òàâèãäàõ øààðäëàãà

· Æîðëîíãèéí дотор талыг ºäºð á¿ð óñààð óãààæ öýâýðëýж, áàéíãà àð÷ëàна;

· Ñóóäëûí í¿õíèé îð÷ìûã öýâýðëýõ òóñãàé ø¿¿ðòýé áàéна;

· Æîðëîí, áîõèð óñíû í¿õ, ò¿¿íèé îð÷èíä ÿëàà øàâüæ, ¿ðæèõ, îðîãíîõ, áîëîìæèéã òàñëàõ çîðèëãîîð äóëààíû óëèðàëä õëîðûí øîõîéí 10%-èéí ñ¿¿í óóñìàëààð õàëäâàðã¿éòãýëийг 14 õîíîã тутамд хийнэ;

· Æîðëîí, áîõèð óñíû í¿õýíä ýëäýâ õîã õàÿãäàë öààñ, õîîëíû ¿ëäýãäýë õèéõã¿é, æîðëîíä õýðýãëýñýí öààñ, áóñàä ç¿éëèéã òàãòàé ñàâàíä õèéæ öóãëóóëàí õîã õàÿãäàëòàé õàìò çàéëóóëæ öýâýðø¿¿ëíý;

· ßëààíû òîðûã ñàðä íýã óäàà øàëãàõ áà óðàãäñàí áîë ñîëьж байх

· Àãààðæóóëàã÷èéí ÿíäàíãààð óñ õèéæ ààëçíû òîð, ÿëààã àðèëãàж байх

 

2012.09 сар

Халдвар судлагч эмч С.Өлзийжаргал

 

 

 

Цэсүүд

Тусламж үзүүллээ

Шилэн данс


Зочдын тоо

Гишүүд : 2
Нийт мэдээ : 162535
Web Links : 6
Мэдээ үзсэн : 3781355

Цаг агаар

Санал асуулга

Сэтгэл ханамжтай үйлчилгээ авахад таньд юу хэрэгтэй байна.
 

Тамхины хор хөнөөл

Get the Flash Player to see this player.

time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module

Зөвлөгөө